HODINA MILOSTI PRO SVĚT – 8.PROSINCE 12-13

Výňatek z časopisu SVĚTLO 48/2010:

HODINA MILOSTI PRO SVĚT

8. prosince 1947 při zjevení v dómě v Montichiari vyslovila Panna Maria toto přání: 

„ Přeji si, aby se každoročně 8. prosince od 12 do 13 hodin konala hodina modliteb za svět. 
Tato pobožnost zajistí mnoho duchovních i tělesných milostí. Náš Pán, můj Božský Syn, chce lidem darovat přemíru svého slitování, když se dobří budou modlit za své hříšné bratry. 
Sdělte Svatému otci, že si přeji, aby tato hodina milosti byla známá celému světu a po celém světě se rozšířila. Ten, kdo nemůže navštívit svůj farní kostel, ať se modlí doma v poledne a také obdrží mnoho milostí. 
Brzy poznáte velikost této hodiny milostí. Pro všechny děti, které dopřejí této prosbě sluchu a vezmou si ji k srdci, mám připravenu plnost milostí. 
Stále existují tiší a skrytí prosebníci a oběti za hříšné duše, kteří svolávají milosrdenství našeho Pána na tuto zem. Nyní je hodina modliteb, hodina dobrého příkladu, hodina oběti a věrnosti a odvážného přičinění. Modlitba, oběti a pokání tak mnoha duší zabraňují tomu, aby na lidstvo dopadl soud Boží spravedlnosti. Hořím láskou a žádám modlitby za záchranu světa! 
Kdybyste věděli, jak mnoho mých dětí jde cestou záhuby! I Církev je ve velkém nebezpečí. Doba je stále více zlověstná. Nesu ve svém srdci utrpení mnoha nemocných a trpících, abych je přivedla k větší svatosti. Jsem Matka plná lásky ke svým dětem! 
Bude to 8. prosince, kdy Neposkvrněné Početí rozdrtí Hadovu hlavu.” 

Dne 7. 12. 1947 v Montichiari se zjevila Panna Maria s fatimskými dětmi, s Hyacintou a Františkem. 
Přišla oznámit tzv. Hodinu milosti, která se má slavit vždy v poledne dne 8. prosince. Více informací o zjeveních v Montichiari (kde se Panna Maria představila jako Mystická růže – Rosa Mystica) najdete na http://web.katolik.cz/feeling/2_5.htm 

ZAČAL ADVENT

Uplynulou nedělí začal letošní advent. Čas přípravy a čekání na oslavu narození Ježíše Krista – syna božího a spasitele. Advent má v křesťanské symbolice zvláštní význam, zahajuje totiž i nový liturgický rok.
Tradičním symbolem adventu je pak adventní věnec. Každou adventní neděli se na něm pak zapaluje další svíčka.
Rozsvícení svící na adventním věnci navazuje na židovskou tradici starou 2000 let – na slavení svátků světel zvaných Chanuka. Na židovských chanukových svícnech se rozsvěcuje postupně osm světel.
Adventní věnec je vykládán jako symbolika Kristova kříže a ve vztahu ke čtyřem světovým stranám jako jeho požehnání na každou světovou stranu. Tato symbolika ustupuje pro neznalost křesťanství s moderními adventními věnci, na které se svíčky umisťují libovolně a i jejich počet je různý (šest i tři).
Čtyři svíčky symbolizují čtyři týdny, jež předcházejí Vánocům. Jejich světlo pak připomíná Krista. Řekl totiž: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8, 12).
Je tradicí, že na adventním věnci svíčky jsou vždy zapalovány proti směru hodinových ručiček.
V katolické církvi jsou nejoblíbenější barvy adventních svíček fialová a růžová. Barva fialová je barva důstojnosti, pokání a půstu, stejně jako barva přivítání příchodu Krále – Ježíše Krista na svět. Fialová je také barvou postní doby a velikonočního týdne. Původně byl totiž advent dobou pokání a půstu.
Na první neděli adventní je rozsvícena první (fialová) svíce. Tato svíce se obvykle nazývá „svíce proroků“ na památku proroků, hlavně Izaiáše, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.
Na druhou neděli adventní je zapálena druhá fialová svíce – svíčka „betlémská“, která symbolizuje Kristovy jesle, příchod Lásky na svět.
Na třetí adventní neděli Gaudete (“Gaudete” – “Radujte se” , podle vstupní antifony-modlitby z listu apoštola Pavla Filipanům: „Radujte se stále v Pánu, opakuji, radujte se! Pán je blízko!“) je zapálena růžová – „pastýřská“ a představuje radost.
Čtvrtá fialová svíčka je nazývána „andělská“, představuje mír a pokoj.

KŘESŤANSKÉ VÁNOCE

I letos jsou k dispozici internetové stránky, kde můžete najít časy mší či bohoslužeb během adventní i vánoční doby či různé kulturní programy po celé republice.

Čas adventu, který začne poslední listopadovou neděli, nám dává možnost zamýšlet se nad podstatou smyslu života, položit si otázku, jaké hodnoty jsou ty pravé a důležité a naopak které se řadí k těm pomíjivým a postradatelným.

Internetové stránky www.KrestanskeVanoce.cz opět nabídnou přehled programů, které každoročně probíhají v čase adventu a Vánoc v křesťanských farnostech a sborech a na mnoha místech se staly již tradiční součástí svátečních dní závěru roku starého a začátku nového. Návštěvníci si tak mohou mezi programy v adventním čase vybrat pokojnou alternativu k předvánočnímu shonu a v čase Vánoc zde najdou mnoho možností jak prožít atmosféru křesťanských Vánoc a vnímat jejich duchovní poselství.

Farnosti a sbory mohou letos opět prezentovat své adventní a vánoční programy na stránkách www.KrestanskeVanoce.cz. Hlavním grafickým prvkem jednotného vizuálního stylu je kometa, která je symbolem nejen Vánoc, ale také adventu jako období hledání a očekávání. Již nyní zde návštěvníci najdou pozvánky na téměř 500 adventních a vánočních programů a aktivit, které se v nadcházejícím čase uskuteční v křesťanských farnostech a sborech. Zájemci si mohou vybírat z programů, jako jsou např. žehnání adventních věnců, roráty, adventní duchovní obnovy, možnost pro svátost smíření, Mikulášské besídky, průvody světla, adventní koncerty, půlnoční bohoslužby, bohoslužby pro děti, živý betlém, vánoční besídky, Štěpánská koleda, údaje o termínech otevření kostela pro návštěvu betlémů, vánoční koncerty, jesličkové pobožnosti, žehnání vína, obnova manželských slibů, děkovné bohoslužby na Silvestra, žehnání kadidla, vody a křídy, tříkrálová koleda, žehnání obydlí, přednášky a besedy.

Zdroj: www.biskupstvi.cz